Inschrijven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor het inschrijven

  • De hoogte van de contributie bedraagt: €32,50 per half jaar.
  • De contributieperiode loopt van september tot en met februari en van maart tot en met augustus.
  • De contributie zal in de eerste maand van elke periode afgeschreven worden.
  • Een nieuw lid mag voordat hij definitief lid wordt en contributie gaat betalen, 3x gaan kijken bij de desbetreffende speltak. Na deze drie keer dient de machtiging ingevuld en ondertekend te worden.
  • Scouting Berghem heeft het recht om de contributie te verhogen zonder daarvoor eerst een nieuwe machtiging te laten ondertekenen.
  • Contributieverhogingen zullen altijd vooraf per brief kenbaar gemaakt worden aan de leden.
  • Als iemand tussentijds lid wordt, wordt een machtiging ondertekend en zal per direct de contributie geïnd worden voor de resterende maanden van dat halfjaar, geteld inclusief de maand waarin men lid wordt.
  • Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het stopzetten van de contributie bij de penningmeester.
  • De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk of per email worden ingediend bij . Ook kunt u hiervoor het uitschrijfformulier op de website voor gebruiken.


Indien een lid stopt voor het einde van de contributieperiode, wordt er geen contributie teruggestort. Als de contributie inmiddels afgeschreven is voor het eerstvolgende halfjaar, wordt dit niet teruggestort. De contributie en het lidmaatschap zullen dus opgezegd moeten worden minimaal 4 weken voor aanvang van het nieuwe halfjaar.

Gegevens Ouder
Gegevens Kind

Bij deze machtig ik,

Scouting Berghem om de contributie voor bovengenoemd lid halfjaarlijks af te schrijven van rekeningnummer: